Què és una lògia?

​Una lògia no és més que una assemblea estable que, de mutu acord, estableixen els maçons per al seu treball maçònic. La lògia és l’ànima i l’escola de la Francmaçoneria. És aquí on es treballen els rituals, on es progressa en el camí maçònic i on es forgen els llaços de fraternitat entre germans. Una lògia té per al seu funcionament un reglament i diferents càrrecs, els ocupants dels quals són els encarregats i responsables de fer funcionar la lògia en els aspectes vinculats a aquests càrrecs. Així doncs, una lògia tindrà un president, uns vicepresidents, un secretari, un tresorer, etc.

En què consisteix el treball maçònic?

​El treball maçònic s’efectua durant les reunions anomenades Tingudes, en un local anomenat Taller o Temple. El treball es desenvolupa seguint un mètode ritual i simbòlic, les arrels del qual es troben en la tradició maçònica universal.

Durant els treballs, els membres participen en l’estudi de temes anuals, socials i simbòlics, i tots ells poden, després d’haver sol·licitat la paraula, expressar les opinions, amb franquesa i mesura, en total llibertat i confiança. S’hi analitzen totes les opinions en un esperit de tolerància i fraternitat. L’assistència als treballs en lògia és indispensable, atesa la importància de la vida comunitària a les tingudes.

Ningú no pot esdevenir maçó, en el sentit total de la paraula, si no assisteix freqüentment a les reunions que periòdicament es duen a terme als tallers, ja que és en lògia, gràcies a la participació en els treballs, a la reflexió ia l’intercanvi, on té lloc aquest procés. Tot ésser humà, sigui quin sigui l’origen o el nivell d’instrucció, és capaç de fer aquest treball sobre si mateix, treball de recerca i reflexió.

A través d’un llenguatge comú – el dels símbols –, sobre la base d’una cultura compartida – la de la tradició – i recolzant-se sobre el ritual, els francmaçons aconsegueixen una plena capacitat d’escoltar un altre, així com una qualitat en el diàleg que afavoreix lintercanvi didees i prepara el futur.

Què entenen els francmaçons per fraternitat?

​La fraternitat, com l’entenen els francmaçons, és el vincle de pau i harmonia que s’estableix entre tots ells. A més, la fraternitat implica l’obligació d’ajuda mútua en cas de necessitat, amb el límit clar del respecte a les lleis legítimes i a l’ètica.

Així doncs, no és cert que un francmaçó estigui obligat a donar suport sempre ni a procurar ascens social o laboral d’altres maçons? Mai si suposa infringir la llei o actuar de manera enfrontada amb l’ètica.

És la Francmaçoneria una secta?

En primer lloc, caldria definir què és una secta, atès que és un terme del qual se sol abusar. Si el terme fa referència al sentit original i neutral de subgrup dissident dins d’una religió, la Francmaçoneria no és una secta, ja que no forma part de cap religió, ni ella mateixa és una religió.

Si el terme “secta” s’utilitza en el sentit despectiu de grup religiós o no, amb un fort lideratge carismàtic, que sotmet i regula tots els aspectes de la vida dels seus membres, qualificar la Maçoneria com a secta és un exercici de cinisme dolós o d’ignorància culpable. Al nostre taller no pot existir cap tipus de lideratge totalitari ja que totes les decisions es prenen de manera absolutament democràtica i amb total transparència per a tots els seus membres i, per descomptat, ni sotmet ni regula els aspectes de la vida dels seus membres, no més enllà dels seus principis ètics genèrics com ara la tolerància, l’honradesa… Principis compartits per tota societat democràtica.

És la Francmaçoneria una societat secreta?

Parlant de manera estricta, no ho és. La Francmaçoneria és una societat discreta. Això és, el treball maçònic es realitza principalment entre els seus membres i dins dels seus tallers, per la qual cosa la seva projecció exterior és poc notable. La seva tasca exterior es basa en l’actuació dels seus membres, que apliquen als seus àmbits social i personal els valors apresos a les lògies. A més, és cert que la Francmaçoneria té secrets, com també els tenen un altre tipus d’institucions com ara bancs, partits polítics o clubs de futbol, ​​cosa que no els converteix en societats secretes. Fonamentalment, el secret maçònic afecta les formes de reconeixement entre els maçons i els seus rituals.

És la Francmaçoneria una religió?

No, la Francmaçoneria no és en cap sentit una religió ni un substitut d’aquesta. La Francmaçoneria ni pretén canviar la religió d’aquell que truca a les portes d’una lògia ni substituir-la per cap mena de pensament o ideologia que hipotèticament pogués representar.

És la Francmaçoneria atea?

No, no ho és. Cada maçó és lliure de creure en un déu o no creure en cap, professar una religió o no, el que no es fa és adorar, ni tenir present cap divinitat dins dels seus tallers. D’aquesta manera, la religió i les creences religioses passen a ser una cosa estrictament particular de cada membre.

Té res a veure amb l’ocultisme o el satanisme?

​Tampoc. La Francmaçoneria no té res a veure amb el satanisme, malgrat que alguns estiguin obstinats a creure la farsa organitzada per alguns durant els segles passats. Pel que fa a l’ocultisme, la Francmaçoneria no té res a veure amb això. És cert no obstant que, durant el segle XVIII, segle de la Il·lustració, però també de fantasies alquímiques i esotèriques, a la Francmaçoneria es van introduir aquestes idees per persones atretes per l’halo misteriós del “Secret de la Francmaçoneria”.

Avui dia, la pervivència de tot aquest entramat fantasiós és pràcticament nul, encara que encara perdura en certs motius rituals i especialment en una terminologia pseudoesotèrica utilitzada per alguns francmaçons, desproveïda de tot contingut real. A més, com ja hem dit, la Francmaçoneria no és cap religió i l’ocultisme i l’esoterisme són, gairebé sempre, formes religioses.

No és aleshores la Francmaçoneria una societat iniciàtica?

​Sí i no. Si entenem per societat iniciàtica una societat on per entrar cal passar per cert ritual, que incorpori a més graons de progrés pels quals els seus membres van passant i que contenen cert ensenyament, llavors sí que ho és.

Si s’entén per societat iniciàtica una societat que preserva o té una “saviesa oculta”, que transmet una “Tradició Primordial”, o que imparteix a través dels seus rituals un cert carisma, o certa virtut o un poder, decididament no. La Francmaçoneria no preserva cap saber especial, ocult, “tradició primordial” ni cap altre tipus de poder.

I quin és l’objectiu polític de la Francmaçoneria?

​Estem davant un altre tòpic. La Francmaçoneria no té cap objectiu polític ni actuacions polítiques. Cosa que no impedeix que els seus membres tinguin vida política (com ha estat el cas històricament). Tot i això, per poc que es coneguin, és sabut que les activitats polítiques dutes a terme per maçons han representat un ampli espectre polític, que abasta des de posicions conservadores fins a posicions d’esquerra, cosa que impossibilita pensar en una mà rectora darrere seu. .

Què són els graus maçònics?

A Francmaçoneria els membres estan dividits per graus o, dit altrament, de diferents nivells de progrés i compromís, obligacions i drets. Catalán Cada grau se sol distingir de la resta per un determinat ritual, per uns signes de reconeixement i per una lliçó moral específica a cadascú.

Quants graus hi ha?

​L’antiga i pura Francmaçoneria només reconeix tres graus: Aprenent, Company i Mestre Maçó. Amb el temps, i motivat en gran part per la confusió que es va introduir a l’expansió pel continent europeu al segle XVIII, van aparèixer nous graus o nous sistemes de graus que pretenien ser la culminació del camí emprès pel francmaçó després de la seva entrada en lògia com a aprenent. Molts d’aquests sistemes encara subsisteixen actualment. Per això es poden llegir o sentir coses com “grau 33” o “grau 18”, que pertanyen a sistemes d’aparició tardana a la Francmaçoneria.